Voer

Vissen hebben voer nodig.Koralen echter ook! In hun natuurlijke biotoop hebbenzich vissen en koralen gedurendemiljoenen jaren aan bepaaldevoedingspatronen aangepast enzeer verschillende strategieënontwikkeld om voedingsstoffen opte nemen. Daarom is het langzaamzinkende DuplaMarin Voeder- fijnegranulaat aan het natuurlijkeeetgedrag en voedingseisen van dezeevissen aangepast.Maar ook koralen moeten wordengevoerd. Weliswaar voeden zich demeeste zoöxanthellen steenkoralen(bijv. acropora) daarentegenhoofdzakelijk d.m.v. de stofwisselingvan hun symbiosealgen,die zich aan het oppervlak vande koraalpoliepen bevinden enmet behulp van licht de nodigevoedingstoffen zoals suiker, glycerineen aminozuren produceren, echterbewijzen onderzoekingen dat dede voorziening van voedingsstoffendoor de zoöxanthellen voor dekoralen niet voldoende is, maarvoor het metabolisme ervan engroei van stikstofverbindingen,aminozuren, vitamine en organischeverbindingen noodzakelijk is. Omdatde zoöxanthellen deze stoffenhelemaal resp. onvoldoende kunnenproduceren, zorgt het koraal voordeze behoefte via actieve voedingsstoffendoor de poliepen. Koralenmoeten dus worden gevoerd!

Gel-o-Juice Coral Food phyto 50 ml
Gel-o-Juice Coral Food phyto 50 ml

Gel-o-Juice Coral Food 50 ml
Gel-o-Juice Coral Food 50 ml

Gel-o-Juice Artemia Micro 50 ml
Gel-o-Juice Artemia Micro 50 ml

Coral Food
Coral Food

Zwerend voer

Coral Food phyto
Coral Food phyto

microfijn zwevend voer

Eeze Powder
Eeze Powder

160 ml / 40 g

Feeder
Feeder